Samen zoeken naar oplossingen.

Verwachting te kunnen werken ##

FACTSHEET- VERWACHTING TE KUNNEN WERKEN

DEFINITIE

De verwachting die iemand heeft om te kunnen werken wordt bepaald door het vertrouwen in eigen kunnen (competenties) en de mogelijkheid het werk uit te voeren (gelegenheid)(Berglind et al., 2002). Men heeft het ook wel over de ‘eigen effectiviteit’ om terug te keren in werk of om aan het werk te blijven. Eigen effectiviteit is één van de pijlers van het ‘Attitude-Sociale invloed-Eigen effectiviteit (ASE) model. Personen zijn sneller gemotiveerd voor een bepaalde handeling als zij het idee hebben dat zij de bekwaamheid hebben om deze met succes te verrichten.

METEN

Eenvoudig te achterhalen door uit te vragen (denkt u dat het lukt om terug te keren naar werk als u dat echt zou willen?) of d.m.v. vragenlijst (bijvoorbeeld algemeen: de Algemene Competentieschaal (ALCOS); of specifiek over pijn: de vragenlijst Eigen Effectiviteit Pijn).

TOEPASSINGSGEBIED

Algemeen

De verwachting terug te kunnen keren in werk voorspelt de mate waarin men daadwerkelijk terugkeert, ook op de lange termijn (Sears et al., 2014) (bewijskracht **).

Ziekte specifiek

Artrose: geen informatie beschikbaar.

Astma & COPD: geen informatie beschikbaar.

Borstkanker: geen informatie beschikbaar.

Depressie: verwachting te kunnen werken voorspelt arbeidsdeelname bij mensen met een mentale stoornis, waaronder depressie. (Lovvik, 2014)(bewijskracht ***).

Hart- en vaatziekten: de verwachting te kunnen werken wanneer de gezondheid dat toe laat, of de verwachting juist niet meer te willen werken verkleinen de kans dat iemand nog terug keert naar werk (Samkange-Zeeb et al. 2006; Maeland & Havik, 1987)(bewijskracht**).

Lage rugklachten: verwachtingen (korte tijd tot terugkeer naar werk, succesvolle behandeling) van werknemers waren positief geassocieerd met terugkeer naar werk (Heymans et al., 2006)(bewijskracht **).

Reumatoïde artritis: geen informatie beschikbaar.

INTERVENTIES

Geen van de wetenschappelijk onderbouwde interventiestudies gebruikte de verwachting te kunnen werken als uitkomstmaat. Toch tracht men in een aantal vormen van therapie of begeleiding de verwachting om te kunnen werken te beïnvloeden. Cognitief gedragsmatige therapie gerelateerd aan werk en multifactoriële arbeidsrevalidatie zijn geschikte methodes.

Het verdient aanbeveling dat professionals in de gezondheidszorg terugkeer naar werk bespreken met hun cliënt en dat werk daarbij wordt beschouwd als voorwaarde voor gezondheid en niet als risicofactor. Terugkeer naar werk wordt nog te vaak gezien als mogelijke belemmering voor de gezondheid.

BRONNEN

Richtlijnen & protocollen

-

Websites

-