Samen zoeken naar oplossingen.

Coping gedrag werkhervatting ###

FACTSHEET- COPING GEDRAG WERKHERVATTING

DEFINITIE

Onder coping gedrag werkhervatting wordt verstaan de manier waarop een verzuimende werknemer probeert terug te keren naar werk en welke activiteiten deze daarvoor ontplooit. Voorbeelden van coping gedrag zijn een afwachtende of een proactieve houding, uitstelgedrag, positieve of negatieve houding en het zelf nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen re-integratie.

METEN

Het coping gedrag werkhervatting is te achterhalen door uit te vragen wat de cliënt heeft uitgevoerd om terug te keren in werk.

TOEPASSINGSGEBIED

Algemeen

In een rapport (maart 2008) van de Raad van Werk en Inkomen, bleek dat verzuimende werknemers die volgens de werkgever enigszins of in sterke mate initiatieven hadden genomen een 2,4 keer zo grote kans op werkhervatting hebben.

Ziekte specifiek

Artrose: geen informatie beschikbaar.

Astma & COPD: geen informatie beschikbaar.

Borstkanker: geen informatie beschikbaar.

Depressie: geen informatie beschikbaar.

Hart- en vaatziekten: geen informatie beschikbaar.

Lage rugklachten: geen informatie beschikbaar.

Reumatoïde artritis: geen informatie beschikbaar.

INTERVENTIES

Het beïnvloeden van re-integratiegedrag is een van de kernactiviteiten bij de begeleiding en advisering van verzuimende werknemers.

Bij werknemers met tijdelijk contract of werkloosheid is een participatieve re-integratie interventie uitgevoerd (de OPSTAP studie; Vermeulen et al., 2011). Deze interventie was bedoeld werknemers uit veelal kwetsbare groepen te begeleiden naar werk. Het resultaat van de interventie voor terugkeer naar werk was bemoedigend (bewijskracht **).

In een interventie van Marhold et al., 2001 leerden cliënten met rugklachten hoe ze konden terugkeren in werk.

Een interventie van Hees et al., 2007 richtte zich specifiek op 'werk gerelateerd coping' als onderdeel van de therapie bij cliënten met een depressieve stoornis. Standaard zorg aangevuld met ergotherapie was niet effectiever voor verzuimduur dan standaard zorg alleen, echter, herstel op symptomen van depressie en terugkeer naar werk in goede gezondheid verbeterden significant beter in de groep standaard zorg met ergotherapie (bewijskracht **).

BRONNEN

Richtlijnen & protocollen

-

Websites

Arbokennisnet - kennisdossier ‘verzuim en re-integratie’

Interventies naar werk- leven en werken na kanker

NCPF - Chronisch ziek en werk

Duurzame inzetbaarheid – goed, gezond en gemotiveerd aan het werk