Samen zoeken naar oplossingen.

Ondersteuning en gesprek - kanker

Inleiding:

In deze factsheet wordt specifiek ingegaan op werknemers die te kampen hebben met de gevolgen van kanker en de behandeling daarvan.

Model voor werknemers die kanker hebben gehad:

Er is veel onderzoek gedaan naar de nadelige gevolgen van kanker en de behandeling daarvan voor het werk en het werkvermogen, de arbeidsprestaties en de werktevredenheid van mensen die kanker hebben gehad. Hieruit valt af te leiden dat ondersteuning van werkhervatting of re-integratie effectief is om werkgerelateerde problemen aan te pakken en arbeidsparticipatie te bevorderen. 12
Er is een model ontwikkeld voor werknemers die kanker hebben gehad, waarin individuele, ziektegerelateerde, behandeling-gerelateerde en werkgerelateerde factoren zijn geïntegreerd (figuur 1). Een leeftijd boven de 50 jaar, lage opleiding, slechte ervaren gezondheid, gebrek aan ondersteuning in het algemeen, het ontbreken van werkplekaanpassingen en het hebben van een laag werkvermogen hebben een negatief effect op de mate van arbeidsongeschiktheid en dus de mate van re-integratie. Een positieve attitude en motivatie ten aanzien van werk, ondersteuning van het oplossen van werkgerelateerde problemen, taakaanpassingen en reductie van het aantal werkuren per dag en/of aantal werkdagen per week, algemene steun door de werkgever en een positief ervaren re-integratietraject hebben een positief effect op werkhervatting of re-integratie.

Figuur 1: ziektegerelateerde, behandeling-gerelateerde en werkgerelateerde factoren die van belang zijn bij werkhervatting en re-integratie van mensen die kanker hebben gehad

Algemene aanbevelingen

Het re-integreren na kanker vraagt om een aanpak op verschillende vlakken. Om succesvol te re-integreren is het zinvol om de factoren die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen een plaats te geven in het werkhervattings- of re-integratietraject.

Meer informatie binnen deze bibliotheek

Dezelfde tekst is te vinden in de factsheet ‘ondersteuning en erkenning - kanker’ onder werknemer. Ook zijn factsheets te vinden waarin algemene informatie is opgenomen over ondersteuning, erkenning en gesprek, namelijk:

Links:

Overige literatuur:

Literatuurverwijzingen

1 

Mehnert A, De Boer A, Feuerstein M. Employment challenges for cancer survivors. Cancer 2013;119:2151-2159.

2 

Van Muijen P, Duijts SFA, Van der Beek AJ, Anema JR. Prognostic factors of work disability in sick-listed cancer survivors. Journal Of Cancer Survivorship: Research and Practice 2013;7(4):582-591.